Regulamin sklepu

I. Definicje

1. Inneko Sp. z o.o. lub zamiennie Usługodawca –  INNEKO SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski o kapitale zakładowym 17.949.000 zł wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000199394, NIP 599-020-64-00, REGON 001400546.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Systemu znajdującego się na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl oraz która zawarła z Usługodawcą Umowę obejmującą oferowanie Usług Golfowych z wykorzystaniem Systemu, posiadający odpowiednie zaplecze materialne, organizacyjne i osobowe umożliwiające świadczenie Usług Golfowych;

3. Formularz – dokument obejmujący m.in. dane Użytkownika, zakres wybranych do świadczenia przez Inneko Sp. z o.o. usług na rzecz Użytkownika poprzez System, dane dotyczące czasu trwania Umowy,  wysokość opłat itd., który po wypełnieniu i podpisaniu przez Użytkownika oraz Inneko Sp. z o.o. stanowi Umowę;

4. System rezerwacji lub System- udostępniony do korzystania Użytkownikom przez Usługodawcę system służący m.in. do zarządzania rezerwacjami i dokonywania rezerwacji Usług Golfowych oraz sprzedaży Usług Golfowych oferowanych przez Inneko Sp. z o.o. za pośrednictwem Systemu , prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.golfzawarcie.pl .

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Inneko Sp. z o.o. obowiązujący w odpowiednim zakresie Użytkowników, dostępny do wglądu ze strony internetowej www.golfzawarcie.pl . Użytkownicy korzystający z usług Systemu wyrażają zgodę na obowiązywanie Regulaminu;

6. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych – regulamin obejmujący postanowienia w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych prowadzonej przez Inneko Sp. z o.o. , w tym postanowienia dotyczące zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz dokonywania zmian danych osobowych Użytkowników gromadzonych w trakcie świadczenia usług przez System. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych dostępna jest do wglądu na strony internetowej www.golfzawarcie.pl . Użytkownicy korzystając z usług Systemu wyrażają zgodę na obowiązywanie Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych;

7. Rezerwacja – usługa ułatwiająca rezerwację miejsc i godziny dostępu Użytkownikom w korzystaniu z oferowanych przez Inneko Sp. z o.o.  Usług Golfowych mająca na celu zminimalizowanie ryzyka anulowania dostępu do tych Usług Golfowych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie nakłada na Inneko Sp. z o.o. jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za zaistnienie wspomnianego ryzyka.

8. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu;

9. Usługi Golfowe – oferowane przez System rezerwacji usługi golfowe dla Użytkowników.

10. Warunki – postanowienia wynikające z Regulaminu, Umowy, Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych oraz inne wynikające z wiążących strony dokumentów lub aktów prawnych.

11. Warunki – postanowienia wynikające z Regulaminu,  Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych oraz inne wynikające z wiążących strony dokumentów lub aktów prawnych.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Inneko Sp. z o.o. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług.

2. Każda osoba korzystająca z Systemu zobowiązana jest do zaakceptowania i przestrzegania postanowień wynikających z Warunków.

3. W ramach korzystania z Systemu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich.

III. Techniczne warunki korzystania z Systemu rezerwacji

1. Korzystanie z Systemu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
b) zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet i obsługującej pliki cookies takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. W przypadku niespełniania parametrów technicznych opisanych powyżej, System lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo.

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy 

1. Inneko Sp z o.o. zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami.

2. Usługodawca zastrzega prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu;

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym dobra osobiste i majątkowe,
b) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów i baz danych udostępnionych w Systemie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
c) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Systemu oraz od korzystania z Systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
d) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

VI. Rezerwacja

Dokonanie Rezerwacji przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu rezerwacji następuje zgodnie z poniższymi postanowieniami.

1. Użytkownik może dokonać Rezerwacji z dostępnych w Systemie ofert Usługi Golfowej, które uprzednio zostały wprowadzone do Systemu przez Inneko Sp. z o.o.

2. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik powinien przestrzegać poleceń wyświetlanych przez System z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci Rezerwacji Usług Golfowych następuje z chwilą zaksięgowania Kosztu Rezerwacji na rachunku bankowym Inneko Sp. z o.o. prowadzonym pod numerem 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778.

3. Inneko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania czynności poprzedzających Rezerwację wykonanych przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu w przypadku nieopłacenia Kosztu Rezerwacji w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Użytkownika.

4. Użytkownik rezerwuje Usługi Golfowe poprzez System rezerwacji poprzez dokonanie płatności online odpowiadającej wartości Kosztu Rezerwacji za pomocą bankowości internetowej – rozliczenie transakcji dokonywane jest za pośrednictwem systemu PayU prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej PayU, lub poprzez przelew tradycyjny na konto Inneko Sp. z o.o. o numerze : 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778.

5. Szczegółowe postanowienia związane z płatnościami za pośrednictwem systemu PayU, w tym w szczególności:

1) warunki realizacji płatności,
2) polityka zwrotów płatności,
3) politykę reklamacji płatności,
4) politykę ochrony danych osobowych związaną z płatnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
5) sposoby płatności, dostępne są do wglądu i pobranie bezpośrednio ze strony internetowej PayU prowadzonej pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

6. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła do Użytkownika wiadomość mailową potwierdzającą Rezerwację wraz z informacją o kosztach Rezerwacji zwaną dalej „Potwierdzeniem Rezerwacji”.

7. Po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji, Rezerwacja zostaje ukończona, natomiast pomiędzy Inneko Sp. z o.o. a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie Usług Golfowych

VII. Reklamacje 

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działalności Systemu oraz świadczonymi przez System Usług, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@golfzawarcie.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

4. Inneko Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

VIII. Uprawnienia konsumentów

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

2. Mając na względzie charakter sprzedawanych usług golfowych (oznaczonych co do daty i godziny – green fee/rezerwacja wejścia na pole golfowe oraz symulatora golfowego), Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od zawartej umowy poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości o chęci rezygnacji na adres mailowy: biuro@golfzawarcie.pl, lub przez zakładkę Kontakt na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl, 24 godziny przed godziną wejścia na pole golfowe. Skutkuje to odstąpieniem od umowy i zwrotem 100 % poniesionej opłaty.

3. Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych środków do 24 godzin od momentu usunięcia rezerwacji za pośrednictwem serwisu do płatności online PayU.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest INNEKO SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski o kapitale zakładowym 17.949.000 zł wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000199394, NIP 599-020-64-00, REGON 001400546.

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych Usługodawcy danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Inneko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl .

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2021 r.

Scroll to top