Regulamin sklepu

Administracja danych osobowych Inneko Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 49, adres e-mail: biuro@inneko.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo@inneko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której Pani/Pan  jest stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Przetwarzamy dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.

 

 

Regulamin sklepu

 1. Definicje
 2. Inneko Sp. z o.o. lub zamiennie Usługodawca –  INNEKO SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski o kapitale zakładowym 17.949.000 zł wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000199394, NIP 599-020-64-00, REGON 001400546.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Systemu znajdującego się na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl oraz która zawarła z Usługodawcą Umowę obejmującą oferowanie Usług Golfowych z wykorzystaniem Systemu, posiadający odpowiednie zaplecze materialne, organizacyjne i osobowe umożliwiające świadczenie Usług Golfowych;
 4. Formularz – dokument obejmujący m.in. dane Użytkownika, zakres wybranych do świadczenia przez Inneko Sp. z o.o. usług na rzecz Użytkownika poprzez System, dane dotyczące czasu trwania Umowy,  wysokość opłat itd., który po wypełnieniu i podpisaniu przez Użytkownika oraz Inneko Sp. z o.o. stanowi Umowę;
 5. System rezerwacji lub System- udostępniony do korzystania Użytkownikom przez Usługodawcę system służący m.in. do zarządzania rezerwacjami i dokonywania rezerwacji Usług Golfowych oraz sprzedaży Usług Golfowych oferowanych przez Inneko Sp. z o.o. za pośrednictwem Systemu , prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.golfzawarcie.pl .
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Inneko Sp. z o.o. obowiązujący w odpowiednim zakresie Użytkowników, dostępny do wglądu ze strony internetowej www.golfzawarcie.pl . Użytkownicy korzystający z usług Systemu wyrażają zgodę na obowiązywanie Regulaminu;
 7. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych – regulamin obejmujący postanowienia w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych prowadzonej przez Inneko Sp. z o.o. , w tym postanowienia dotyczące zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz dokonywania zmian danych osobowych Użytkowników gromadzonych w trakcie świadczenia usług przez System. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych dostępna jest do wglądu na strony internetowej www.golfzawarcie.pl . Użytkownicy korzystając z usług Systemu wyrażają zgodę na obowiązywanie Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych;
 8. Rezerwacja – usługa ułatwiająca rezerwację miejsc i godziny dostępu Użytkownikom w korzystaniu z oferowanych przez Inneko Sp. z o.o.  Usług Golfowych mająca na celu zminimalizowanie ryzyka anulowania dostępu do tych Usług Golfowych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie nakłada na Inneko Sp. z o.o. jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za zaistnienie wspomnianego ryzyka.
 9. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu;
 10. Usługi Golfowe – oferowane przez System rezerwacji usługi golfowe dla Użytkowników.
 11. Warunki – postanowienia wynikające z Regulaminu, Umowy, Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych oraz inne wynikające z wiążących strony dokumentów lub aktów prawnych.
 12. Warunki – postanowienia wynikające z Regulaminu,  Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych oraz inne wynikające z wiążących strony dokumentów lub aktów prawnych.
 13. Postanowienia ogólne
 14. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Inneko Sp. z o.o. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług.
 15. Każda osoba korzystająca z Systemu zobowiązana jest do zaakceptowania i przestrzegania postanowień wynikających z Warunków.
 16. W ramach korzystania z Systemu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich.

III. Techniczne warunki korzystania z Systemu rezerwacji

 1. Korzystanie z Systemu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 2. a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
  b) zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet i obsługującej pliki cookies takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 3. W przypadku niespełniania parametrów technicznych opisanych powyżej, System lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo.
 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy 
 5. Inneko Sp z o.o. zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do:
 7. a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu;
 8. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

 1. a) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym dobra osobiste i majątkowe,
  b) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów i baz danych udostępnionych w Systemie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  c) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Systemu oraz od korzystania z Systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  d) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Rezerwacja

Dokonanie Rezerwacji przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu rezerwacji następuje zgodnie z poniższymi postanowieniami.

 1. Użytkownik może dokonać Rezerwacji z dostępnych w Systemie ofert Usługi Golfowej, które uprzednio zostały wprowadzone do Systemu przez Inneko Sp. z o.o.
 2. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik powinien przestrzegać poleceń wyświetlanych przez System z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci Rezerwacji Usług Golfowych następuje z chwilą zaksięgowania Kosztu Rezerwacji na rachunku bankowym Inneko Sp. z o.o. prowadzonym pod numerem 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778.
 3. Inneko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania czynności poprzedzających Rezerwację wykonanych przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu w przypadku nieopłacenia Kosztu Rezerwacji w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Użytkownika.
 4. Użytkownik rezerwuje Usługi Golfowe poprzez System rezerwacji poprzez dokonanie płatności online odpowiadającej wartości Kosztu Rezerwacji za pomocą bankowości internetowej – rozliczenie transakcji dokonywane jest za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości zwanym dalej Przelewy24, lub poprzez przelew tradycyjny na konto Inneko Sp. z o.o. o numerze : 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778.
 5. Szczegółowe postanowienia związane z płatnościami za pośrednictwem systemu Przelewy24, w tym w szczególności:

1) warunki realizacji płatności,
2) polityka zwrotów płatności,
3) politykę reklamacji płatności,
4) politykę ochrony danych osobowych związaną z płatnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
5) sposoby płatności, dostępne są do wglądu i pobranie bezpośrednio ze strony internetowej Przelewy24 prowadzonej pod adresem https://www.przelewy24.pl/

 1. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła do Użytkownika wiadomość mailową potwierdzającą Rezerwację wraz z informacją o kosztach Rezerwacji zwaną dalej „Potwierdzeniem Rezerwacji”.
 2. Po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji, Rezerwacja zostaje ukończona, natomiast pomiędzy Inneko Sp. z o.o. a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie Usług Golfowych

VII. Reklamacje 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działalności Systemu oraz świadczonymi przez System Usług, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@golfzawarcie.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 4. Inneko Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

VIII. Uprawnienia konsumentów

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Mając na względzie charakter sprzedawanych usług golfowych (oznaczonych co do daty i godziny – green fee/rezerwacja wejścia na pole golfowe oraz symulatora golfowego), Usługodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od zawartej umowy poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości o chęci rezygnacji na adres mailowy: biuro@golfzawarcie.pl, lub przez zakładkę Kontakt na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl, 24 godziny przed godziną wejścia na pole golfowe. Skutkuje to odstąpieniem od umowy i zwrotem 100 % poniesionej opłaty.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych środków do 24 godzin od momentu usunięcia rezerwacji za pośrednictwem serwisu do płatności online Przelewy24.
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest INNEKO SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski o kapitale zakładowym 17.949.000 zł wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000199394, NIP 599-020-64-00, REGON 001400546.
 6. Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych Usługodawcy danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych.
 7. Postanowienia końcowe 
 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Inneko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl .
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2023 r.

 

12.03.2021 r.

Scroll to top