Etykieta golfa

W niniejszym rozdziale znajdziemy wskazówki dotyczące prowadzenia gry w golfa. Ich przestrzeganie zapewni wszystkim graczom maksymalną przyjemność z gry. Nadrzędną zasadą jest okazywanie respektu innym w każdej sytuacji na polu.

Duch gry

W golfa gramy, w większości przypadków, bez nadzoru sędziego lub arbitra. Gra zależy więc od uczciwości gracza i szacunku dla innych oraz przestrzegania Reguł. Wszyscy gracze powinni zachowywać się w sposób zdyscyplinowany, okazując uprzejmość i sportową postawę w każdym momencie, niezależnie od tego, jak ambitnie traktują grę. Tym właśnie jest duch golfa.

Bezpieczeństwo

 • Gracz powinien zadbać o to, aby w momencie, gdy wykonuje uderzenie lub próbny zamach, nikt nie stał zbyt blisko, szczególnie w miejscu, gdzie mógłby zostać uderzony kijem, piłką, kamieniem, żwirem, gałązkami itp.
 • Gracz nie powinien zagrywać piłki, zanim grupa poprzedzająca nie znajdzie się poza zasięgiem uderzenia.
 • Przed wykonaniem uderzenia, gracz powinien ostrzec pracowników pola znajdujących się w pobliżu, szczególnie wtedy, gdy istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
 • Gracz powinien natychmiast ostrzec inne osoby przebywające na polu, gdy tylko zagra piłkę w ich kierunku. Tradycyjne ostrzeżenie w takich sytuacjach to głośny okrzyk: fore! (czyt. foor!)

Wzgląd na innych graczy

Zakaz zakłócania gry i rozpraszania uwagi

 • Gracze powinni zawsze wykazywać poszanowanie dla innych graczy i nie powinni zakłócać ich gry, przez wykonywanie nieuzasadnionych ruchów, prowadzenie głośnych rozmów lub hałasowanie.
 • Gracze powinni zadbać o to, aby urządzenia elektroniczne zabrane na pole nie rozpraszały innych graczy.
 • Gracz nie powinien ustawiać swojej piłki w obszarze tee, zanim nie nadejdzie jego kolej.
 • Gracze nie powinni stawać blisko lub na linii za piłką, ani na linii za dołkiem, gdy inny gracz wykonuje swoje uderzenie.

Na putting greenie

 • Gracze nie powinni stawać na linii puttowania innego gracza na putting greenie, ani ustawiać się tak, aby cień padał na jego linię puttowania, gdy wykonuje on uderzenie.
 • Gracze powinni pozostawać na putting greenie lub w jego pobliżu do czasu, gdy wszyscy gracze z danej grupy nie zakończą gry na dołku.

Zapisywanie wyników
W stroke play, gracz pełniący funkcję markera powinien, o ile to konieczne, sprawdzić i zapisać liczbę uderzeń danego gracza w drodze na tee następnego dołka.

Tempo gry

Graj w dobrym tempie i nie opóźniaj gry

 • Gracze powinni grać w dobrym tempie. Komitet może ustanowić wytyczne dotyczące tempa gry, które powinni przestrzegać wszyscy gracze.
 • Obowiązkiem grupy jest dotrzymywanie tempa grupie bezpośrednio ją poprzedzającą. Jeżeli utraci ona dystans jednego dołka względem poprzedzającej ją grupy i opóźnia grę grupy za sobą, powinna zaproponować opóźnianej grupie przepuszczenie, niezależnie od liczby graczy w tej grupie. Jeżeli grupa nie utraciła dystansu całego dołka, ale wyraźnie widać, że grupa za nią mogłaby grać szybciej, również powinna zaproponować tej grupie przepuszczenie.

Bądź gotowy do gry
Gracze powinni być gotowi do gry, gdy tylko nadchodzi ich kolej. Kiedy gra odbywa się na lub w pobliżu putting greenu, powinni pozostawić swoje torby i wózki w takim miejscu, aby mieć możliwość szybkiego przejścia z putting greenu do tee następnego dołka. W momencie, gdy gra na dołku została zakończona, gracze powinni niezwłocznie opuścić putting green.

Piłka zgubiona

 • Jeżeli gracz uważa, że jego piłka może być zgubiona poza hazardem wodnym lub znajdować się na aucie, powinien, dla zaoszczędzenia czasu, zagrać piłkę prowizoryczną.
 • Gracze szukający piłki powinni zasygnalizować graczom z grupy następnej, aby ich minęli, gdy tylko okaże się, że piłki nie można łatwo znaleźć. Gracze nie muszą odczekiwać przepisowych 3 minut przed przepuszczeniem następnej grupy. Po przepuszczeniu danej grupy, nie powinni wznawiać gry, zanim grupa ich nie minie i nie oddali się poza zasięg uderzenia.

Pierwszeństwo na polu
Jeżeli Komitet nie wprowadzi innej zasady, pierwszeństwo na polu jest ustalane na podstawie tempa gry poszczególnych grup. Każda grupa grająca pełną rundę ma prawo wyprzedzić grupę grającą krótszą rundę. Wyrażenie „grupa” dotyczy także pojedynczego gracza.

Dbałość o pole

Bunkry
Przed opuszczeniem bunkra gracze powinni starannie uzupełnić i wyrównać wszystkie nierówności oraz ślady po butach pozostawione przez nich, jak również wszystkie inne ślady w pobliżu, pozostawione przez innych. Jeżeli w rozsądnej odległości od bunkra znajdują się grabie, należy użyć ich do tego.

Naprawa divot-ów, ball- mark  i uszkodzeń butami
Gracze powinni starannie naprawić wszystkie divoty spowodowane przez nich oraz uszkodzenia na putting greenie spowodowane uderzeniem piłki (niezależnie od tego, czyja to była piłka). Po zakończeniu gry na dołku, przez wszystkich graczy danej grupy, uszkodzenia na putting greenie spowodowane butami golfowymi powinny zostać naprawione.

Zapobieganie zbędnym zniszczeniom

 • Gracze powinni unikać nadmiernych uszkodzeń pola podczas próbnych zamachów lub przy uderzaniu główką kija o ziemię ze złości lub z innego powodu.
 • Gracze powinni zadbać o to, aby nie powodować żadnych uszkodzeń putting greenu podczas odkładania torby z kijami lub flagi.
 • Aby uniknąć uszkodzenia dołka, gracze i caddie nie powinni stawać zbyt blisko niego, a także powinni uważać podczas wyjmowania i wkładania flagi oraz wyjmowania piłki z dołka. Główka kija nie powinna być używana do wyjmowania piłki z dołka.
 • Gracze nie powinni opierać się na kijach, gdy znajdują się na putting greenie, szczególnie podczas wyjmowania piłki z dołka.
 • Flaga powinna zostać należycie umieszczona w dołku przed opuszczeniem putting greenu.
 • Ściśle przestrzegane powinny być lokalne przepisy regulujące poruszanie się wózkami golfowymi.

Podsumowanie; kary za naruszanie etykiety
Jeżeli gracze będą przestrzegali wskazówek zawartych w tym rozdziale, gra przyniesie więcej przyjemności wszystkim użytkownikom pola.

Jeżeli podczas rundy lub przez pewną jej część, gracz stale, ze szkodą dla innych, nie przestrzega tych wytycznych, zaleca się, aby Komitet rozważył podjęcie odpowiednich działań dyscyplinarnych wobec tego gracza. Takie działania mogą na przykład obejmować zakaz gry na polu przez pewien okres czasu, lub zakaz uczestnictwa w określonej liczbie turniejów. Uważa się to za uzasadnione przez wzgląd na interes większości golfistów, którzy chcą grać zgodnie z tymi wytycznymi.

W przypadku poważnego naruszenia Etykiety, Komitet może zdyskwalifikować gracza zgodnie z Regułą 33-7.

Źródło: pzgolf.pl

Scroll to top